Search form

Ɨtaikena Peba 8:13

13Ɨ Simon re kea toda onggɨtyam yɨt gar ke utkunda ke yokatonj dɨde ket baptiso yokatonj. Ɨ ton ket kea ita wɨnɨnd Pilipɨm wus wa aukenenonj. Sɨ re ton yɨr ɨpka yiyenenonj kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde ukoi danda gasa rɨna re Pilip amnɨkeninonj, ton kea kɨd kesa aukenenonj.