Search form

Ɨtaikena Peba 8:14

14Ɨ ket ɨtmɨkitijog rɨga yepiya re wekenonj Yerusalem taun wa, ton kea utkundeno da Samariya rɨgap re kea God ma yɨt gar ke utkunda ke yokateno. Sɨ ton Petro ake Yoan etmɨkito towa pɨlwa.