Search form

Ɨtaikena Peba 8:15-16

15-16Sɨ re ton opendonda de Samariya wa, ton ket utkundenonda odede yɨt da, “Sɨn baptiso nena e yokatenenyu Yonggyam Yesumna nyɨ kɨma, ajɨ Yɨnayɨna wɨngawɨnga re makwa ɨta ngai ya pɨlnate igurka yikeneny.” Sɨ onggɨt penaemb Petro ake Yoan towanɨm yɨr opmita yomnɨkonda da ɨdenat ton okatenyi Yɨnayɨna Wɨngawɨnga. 17Ɨ re ket ton yɨm oramka eyeninonda rɨga wa pɨlɨnd, ton kea ket yokateno Yɨnayɨna Wɨngawɨngand.