Search form

Ɨtaikena Peba 8:18

18Ɨ Simon re toda kwa kea yɨr yongonj onggɨtyam mɨle rɨna re ɨtmɨkitijog rɨgap yɨm aramkɨto rɨga wa pɨlɨnd dɨde ton ket Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yokateno. Seg ket Simon osiemb nɨmog ɨtmɨkitijog rɨga wa wulkɨp akawonj,