Search form

Ɨtaikena Peba 8:19

19odede yɨt kɨma da, “Koda nokawa onggɨtyam danda, nokɨm da ya pɨlɨnd ra kon yɨm oramisɨn, ɨdenat toda okas Yɨnayɨna Wɨngawɨnga.”