Search form

Ɨtaikena Peba 8:20

20Ɨ Petro ket mɨra tin yomnonj da, “Man gar ke yɨmjatenyɨt odede da, ‘Kon rɨrɨr e okasɨn God ma yiyag wurar wulkɨp ke.’ Sɨ onggɨt paemb moina wulkɨp dɨde man toko yɨpand gɨlgɨl negɨr awa!