Search form

Ɨtaikena Peba 8:22

22Sɨ onggɨt paemb da man gar engende onggɨtyam moina negɨrjog mɨlem pɨlke rɨnte re man nony menamena yomnɨkenenyɨt da, ‘Kon rɨrɨr e okasɨn God ma yiyag wurar wulkɨp ke.’ Dɨde yɨr opmitene Yonggyamɨm pɨlwa. Ra man odede mɨle tamnɨkinyɨt, God ɨta yama awɨr motɨnainy onggɨtyam moina gar ke negɨr nony menamena.