Search form

Ɨtaikena Peba 8:23

23Mop nokɨp kon yɨr mongen re, man rɨga negɨr omnɨka mɨle ke yɨndangɨr auki e mɨbnyɨt, dɨde kaokao negɨr nony menamena ke ɨjobɨki e mɨbnyɨt.”