Search form

Ɨtaikena Peba 8:24

24Ɨ Simon daka mɨra amnonj da, “Wɨn kornɨm yɨr opmitena Yonggyamɨm pɨlwa, nokɨm da ɨdenat makwa ngai yɨpa gasa kor pɨlɨnd tawɨk rɨna re wɨn apureninya.”