Search form

Ɨtaikena Peba 8:25

25Ɨ ket Petro ake Yoan nɨnda yɨr ungata yɨt amneninonda dɨde pɨtapɨta omnena eyeninonda Yonggyamɨmna yɨtkak gatab rɨna re Yesu ten auyaeninonj. Ɨ onggɨt kak ke, re ton ɨtendonda Yerusalem taun wa, ton nyatnyata God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonda jogjog Samariya tungg nata.