Search form

Ɨtaikena Peba 8:26

Yɨpa Etiyopiya Ɨpakɨp Ɨkɨki Rɨga dɨde Pilip

26Ɨ yɨpa Yonggyamɨmna aneru Pilipɨnd yomnonj da, “Utnyite, dɨde menon yokate detata iye gatab nya wa! Man yɨmaet onggɨtyam nya rɨnte re wul kesa tungg nata yikonj Yerusalem taun ke de Gaja wa!”