Search form

Ɨtaikena Peba 8:27

27Sɨ ton ket utnyitonj dɨde yiwatonj. Ɨ re ton onggɨtyam nya yɨmayonj, ton ket ɨpakɨp ɨkɨki Etiyopiya rɨgand yɨr yongonj. Ton re onggɨtyam Etiyopiya kantri wulkɨp yɨr ɨpka mopyam rɨga na yɨbnonj. Ɨ ket ton kwa yɨr ɨpka eyeninonj komkesa kwin Kandake ma wulkɨp. Ɨ ton yikonj re Yerusalem taun wa yɨr opmita mana.