Search form

Ɨtaikena Peba 8:28

28Ɨ ton ɨtendonj re ti tungg mana. Onggɨt wɨnɨnd re ton omiti yɨbnonj tina oso ke iyenapu trak kumbɨnd, ton bageyam Isayamna peba na yogenkonj.