Search form

Ɨtaikena Peba 8:3

3Saul daka onyitonj sosi negɨr omnɨkam, sɨ ton yikenonj metta metta, ɨ gar ke utkunda rɨga dɨde kongga ɨgonyɨgony eyeninonj sɨbɨbmet wa oramkam.