Search form

Ɨtaikena Peba 8:33

33Ɨ re Ton odede Tilenggyam gou wa aukenenonj, kea dɨmdɨm b'ɨsagɨka ke Tin yewaikitonj negɨr ma b'ɨsagɨka okatam.

Ɨ Tina yɨrkokar onggɨt gowukoyɨnd re ɨja naemb negɨr nya ke seg awonj.

Sɨ rɨga wa wɨngɨrɨnd yepiya re Ti wɨnɨnd wekenonj onggɨt gowukoyɨnd,

yete rɨrɨr e ongwas da, ‘Ton uj awonj Tina rɨgaina negɨr mɨle ma pena’?”