Search form

Ɨtaikena Peba 8:34

34Ɨ ɨpakɨp ɨkɨki rɨgat ket Pilipɨnd yerkitonj da, “Mobe wumɨr nomne, bageyam opimemb yɨt apureniny re ya gatab e? Mɨnda rɨka tilenggyam e, o yɨpa b'enga rɨgam gatab e?”