Search form

Ɨtaikena Peba 8:36

36Ɨ re ton nyawɨnd ekonda, ton ket opendonda de yɨpa pɨpmet wa rɨkɨnd re nyɨ yɨbnonj. Ɨ ket ɨpakɨp ɨkɨki rɨgat yindonj da, “Yɨr de, nyɨ ɨta dɨkɨnd! Nanggate ken notgok baptiso okatam?”