Search form

Ɨtaikena Peba 8:38

38Sɨ ton ket yingawonj oso iyenapu trak ena awowɨm. Re ena b'agnatonj, Pilip dɨde ɨtemb ɨpakɨp ɨkɨki rɨga nɨmognɨmog nyɨ wa ekonda, dɨde ket Pilip tin baptiso yomnonj.