Search form

Ɨtaikena Peba 8:4

God ma B'ogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt Pɨtapɨta Omnam Samariyand

4Rɨga yepiya re wetaweta aukɨto onggɨt b'ɨdgotnena map, ton kea God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyeno rɨtata re ton wuwenonj.