Search form

Ɨtaikena Peba 8:9

9Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa rɨga, nyɨ da Simon, yɨbnonj onggɨt Samariya taunɨnd. Ton re minj rɨga na. Ɨ re ton naskand minj mɨle amnɨkeneninonj, komkesa Samariya rɨga re kea kɨd kesa aukenento. Dɨde ton tilenggyam b'agenaenenonj da, “Kon re yɨpa ukoi rɨga en.”