Search form

Ɨtaikena Peba 9:1

Saulɨmna Gar Engenda

(Ɨtai 22:6-16; 26:12-18)

1Ɨ Saulɨm re omanda ti kom soro yɨbnaenenonj Yonggyamɨmna b'auyaena rɨga wa pɨlɨnd negɨr omnɨkam dɨde ongandam. Sɨ ton yikonj yɨna mopyam sɨ rɨgam pɨlwa.