Search form

Ɨtaikena Peba 9:10

10Onggɨt wɨnɨnd yɨpa b'auyaena rɨga nyɨ da Ananiya yɨbnonj Damasko taunɨnd. Ɨ re ton liyalliyal yɨt yutkundonj Yonggyamɨnd, ɨ Ton ket tin yomnonj da, “Ananiya-wɨi!” Sɨ todaka mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Kon ɨta dɨkɨnd-o.”