Search form

Ɨtaikena Peba 9:11

11Sɨ Yonggyam tin yomnonj da, “Utnyite, ɨ menon yokate onggɨt nya wa ogenaya da, ‘Dɨmdɨmjog Nya’! Ɨ dɨde ra ket man meket dor Yudasɨm met wa, man ɨta odaret dor yɨpa Tarso tunggam nyɨ da Saul. Ton re yɨr e opmiteny.