Search form

Ɨtaikena Peba 9:12

12Ɨ ton kea liyalliyal yɨpa rɨga yɨr yong nyɨ da Ananiya, ɨ kwa ton yɨr yong da ɨtemb rɨga Ananiya ke onggɨt met wa b'ɨgarɨk ɨ yɨm aramisiny ti pɨlɨnd tin yɨr ɨpangendam.”