Search form

Ɨtaikena Peba 9:14

14Ɨ kwa ton kea yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlke danda yokatonj da ton komkesa rɨga imda teyeniny yena re Moina nyɨ kɨma agenairanj, dɨde kea ikonj dɨkɨnd Damasko wa onggɨtyam negɨr wɨko omnɨkam.”