Search form

Ɨtaikena Peba 9:17

17Seg re ket Ananiya menon yokatonj, ɨ Yudasɨm met wa b'ɨgaronj. Ɨ ket ton Saulɨm pɨlɨnd yɨm aramitonj dɨde yomnonj da, “Kor yɨnggan Saul! Man ke yɨr yongot Yonggyam Yesund nyawɨnd, re man metkot dɨkɨnd. Sɨ Tonɨtemb ken nɨtmɨkis men yɨr ɨpangendam dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke men yɨndangɨr omnam.”