Search form

Ɨtaikena Peba 9:18

18Ɨ odenja ket tina yɨrkɨp ke jup pɨla gasa kea ogomkɨto. Ɨ ket tina yɨr ɨpangendonda. Seg ket ton utnyitonj, ɨ ket baptiso yokatonj.