Search form

Ɨtaikena Peba 9:2

2Ɨ ton ket tin yerkitonj da, “Man moina nyɨ kɨma nɨtrɨkainyɨt nɨnda peba ɨtmɨkitam nɨnda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata Damasko taunɨnd. Mop nokɨp kon singi aen da ra kon neken onggɨt gatab wa dɨde tadarkinyɨn Yesund yɨmta undoka rɨga ake kongga, kon ten imda teyeninyɨn, ɨ kwa teyeninyɨn Yerusalem taun wa.”