Search form

Ɨtaikena Peba 9:20

20Seg ton ket odenja yikonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, ɨ b'atomonj pɨtapɨta omnenam Yesum gatab yɨt da, “Yesu re Godɨmna B'ɨga e.”