Search form

Ɨtaikena Peba 9:21

21Sɨ komkesa rɨga yepiya re tina yɨt utkundeno, ton kɨd kesa na aena wuwenonj, dɨde b'arkena wuwenonj da, “Ma ma ɨnte jɨ rɨga yet re gar ke utkunda rɨga negɨr omnɨka eyeninonj Yerusalem taunɨnd yepiya re ɨtemb Rɨga Yesund yewangaeneno? Ma ma ton nok mana ikonj dɨkɨnd da ɨdenat ton Yesund gar ke utkunda rɨga yɨmɨnd imda teyeniny, dɨde teyeniny yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa sɨbɨbmetɨnd oramkam?”