Search form

Ɨtaikena Peba 9:22

22Ajɨ Saul mogjog danda oikɨndena kɨma ɨmɨnjogɨm yɨt pɨtapɨta yomnenonj da, “Ɨtemb Yesu re Keriso e.” Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨga yepiya re wekenonj de Damasko wa, nony menamena kesa auka wuwenonj tina yɨt gou wa omnenam.