Search form

Ɨtaikena Peba 9:24

24Sɨ ton ita bibɨr dɨde sɨwɨny tin nya owama yiyeneno tin ongandam komkesa taun mora nata rɨngkena re rɨga wuwenenonj onggɨt taun kara bora wa b'ɨgarenam o kara bora ke opendenam. Ajɨ Saul kea wumɨr yokatenonj onggɨtyam towaina ɨsamki yɨt gatab.