Search form

Ɨtaikena Peba 9:26

Saulɨmna Wɨmena Yerusalemɨnd

26Sɨ onggɨt kak ke ket, Saul yikonj Yerusalem taun wa. Ɨ ton pop b'atonkitonj b'auyaena rɨga kɨma yɨpand awowɨm, ajɨ komkesa rɨga re maka tin ɨmɨnjogɨm yomneno da, “Ton re yɨpa b'auyaena rɨga e.” Sɨ tin moga na uwada yiyeno.