Search form

Ɨtaikena Peba 9:30

30Ɨ re gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp wumɨr yokato onggɨtyam ti gatab yɨt, ton ket tin yiyo de Kaisareya wa, dɨde ket yɨtmɨkito de tina ukendipu tungg Tarso taun wa.