Search form

Ɨtaikena Peba 9:31

31Ɨngkek ket kupka Yuda ɨ Galili ɨ dɨde Samariya wɨngɨrɨnd, sosi re kea ngɨmbla wɨngɨr nat wekenonj, dɨde danda kɨma owɨnkɨto. Ɨ kwa ket Yonggyamɨnd moga yuwadeneno, dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ugowa eyeneninonj. Sɨ onggɨt penaemb Yesu ma sosi ukoi warabag auka yikonj.