Search form

Ɨtaikena Peba 9:34

34Ɨ Petro ket tin yomnonj da, “Ainea! Yesu Keriso ke men mɨsakenj. Utnyite dɨde moina kasa yongonjene!” Seg ton ket odenja utnyitonj.