Search form

Ɨtaikena Peba 9:35

35Sɨ komkesa rɨga yepiya re Lida taunɨnd dɨde Saron taunɨnd wekenonj kea tin yɨr yongo, dɨde gar engento Yonggyamɨm pɨlwa, ɨ dɨde ket Tin gar ke utkunda ke yokato.