Search form

Ɨtaikena Peba 9:37

37Ɨ re Petro yɨbnonj Lida wa, Tabita kea kopa yokatonj dɨde ket uj awonj. Sɨ rɨgap ujgɨm gony weauko, ɨ wiyo, dɨde woramito tina met nɨmogɨm ror kok wa.