Search form

Ɨtaikena Peba 9:40

40Ɨ Petro ket komkesa rɨga eaukeninonj bau wa, ɨ ket kumop b'amkonj dɨde yɨr opmitonj. Seg re ket ton b'engendonj ujgɨm wɨp wa, ɨ ket yindonj da, “Tabita! Utnyite!” Ɨ ton ket tina yɨr apngendonj, ɨ Petrond yɨrɨk yɨnjomkitonj, ɨ dɨde ton ket omitonj.