Search form

Ɨtaikena Peba 9:5

5Seg ket Saul yerkitonj da, “Yetet man, Ukoyam?” Ɨ ket todaka mɨra yomnonj da, “Kon Yesuten ya pɨlnate re man negɨr kɨma b'ɨdgotnena omnɨka yiyenyɨt.