Search form

Ɨtaikena Peba 9:7

7Ajɨ rɨga yepiya re ton kɨma wuwonj, ton ara nena na utkundo, ajɨ makwa yena yɨr yongo. Sɨ onggɨt penaemb ton owɨnki yɨt kesa wekenonj.