Search form

Ɨtaikena Peba 9:8

8Ɨ re Saul utnyitonj gou ke, tina yɨrkɨp ɨpangendi na ebnonda, ajɨ makwa nangga gasa na yɨr anginonj. Sɨ rɨgap ket yɨm ke emorki na yiyo, ngɨrpu yɨpand b'ɨgarkɨto Damasko taun kara bora wa.