Search form

Ɨtaikena Peba int

Isɨpkita Yɨtkak

Onggɨtyam peba ɨrɨka rɨga re Lukte yet re Luk ma Peba yɨrɨkonj. Sɨ ton onggɨtyam peba yɨrɨkonj re ma b'obogɨl isɨpmari e, ajɨ nɨnda rɨgap endenanj da rɨka momta A.D. siksti powa (64) kemag nat ɨ kwa nɨnda rɨgap da rɨka A.D. sebenti (70) kemag kak kena. Ɨ ton ɨtemb peba yɨrɨkonj re “Teopilom” pɨlwa na ajɨ men ma wumɨr im yetemb jɨ ɨmɨnjog rɨga.

Sɨ onggɨt pebat yisɨpkeny re God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt e rɨja na b'atobarkonj Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd de Yerusalem taunɨnd dɨde warabag aukonj komkesa Yuda eriya wa ɨ Samariya wa ɨ dɨde komkesa gowukoi rɨga wa (1:8).

Ɨ dɨde Luk ton kwa singi e tina peba ogenka rɨga nonony omnam da gar ke utkunda rɨga re ma Roma gabmani mopyam rɨga wa pɨlwa geja omnɨka rɨga bobo im. Ɨ kwa Ju rɨga nonony amneninonj da Yesund gar ke utkunda mɨle re kesam peba rɨrɨrkɨpjog omnam e.

Sɨ Ɨtaikena peband re odede nowa ekalendi im auranj:

1) Ɨnte naskajog yisɨpkeny rɨngmana re Yesumna utnyita kak ke gar ke utkunda mɨle b'atomonj dɨde ket yikenonj Yerusalem taun wɨngɨrɨnd.

2) Ɨ ɨnte nɨmogɨm yisɨpkeny rɨngmana re ket gar ke utkunda mɨle warabag auka yikenonj nɨnda tungg nata Palestin wɨngɨrɨnd.

3) Ɨ ɨnte nowam yisɨpkeny rɨngmana re ket gar ke utkunda mɨle warabag auka yikenonj pajajog kantri nata ngɨrpu dea ta Roma kantri wa.