Search form

Yoan ma Peba 1:1

Yɨtkak Rɨga Jɨwɨm Awonj

1God yɨmta kena komkesa gasa atobarkinonj, ajɨ Yɨtkak re adea de naska get ke yɨbnonj. Ɨ ɨtemb Yɨtkak adea de yɨbnonj God kɨma. Sɨ ɨtemb Yɨtkak re Godte.