Search form

Yoan ma Peba 1:12

12Ajɨ yepiya ra Tin Yonggyamɨm ɨmjatenyi dɨde Tina nyɨwɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisi, God opima towa danda takainy Tina b'ɨga awowɨm.