Search form

Yoan ma Peba 1:14

14Ɨ ɨtemb Yɨtkak rɨga jɨwɨm awonj. Ɨ ket Ton sowa wɨngɨr nat wɨmena yikenonj. Sɨ sɨn kea Tina b'ogɨl ɨnyomarena yɨr ongong yiyenonda. Ɨtemb b'ogɨl ɨnyomarena re lesmɨta B'ɨgamna e yet re ikonj B'uɨm pɨlke. Ton re wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke yɨndangɨr omni na.