Search form

Yoan ma Peba 1:15

15Sɨ Yoan Ti gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amneninonj, ɨ ket danda kɨma unenonj odede da, “Ɨtemb jɨ rɨga yena re kon yomnond da, ‘Yɨpa rɨga ɨta kor kak ke ik, ɨ Ton re ukoijog rɨga e, ajɨ kon re goujog rɨga en, nokɨp Ton kea de get ke yɨbnonj re kon maka ukendond.’”