Search form

Yoan ma Peba 1:16

16Sɨ Ton re wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke yɨndangɨr auki na, sɨ men komkesa Ti pɨlkaim usausapyam wurar okatena eyenindam.