Search form

Yoan ma Peba 1:17

17Mop nokɨp God Tina gog yɨt aramisinonj re Mosem pɨlnat, ɨ Mose akainonj Israel rɨga wa. Ajɨ osiemb wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak tetkonda re dɨmdɨm Yesu Kerisom pɨlkena.