Search form

Yoan ma Peba 1:19

Baptiso Yoanɨmna Yesum gatab Yɨr Ungata Yɨt

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)

19Ɨ Ju rɨgap yepiya re Yerusalem taunɨnd wekenonj, ton nɨnda sɨ rɨga dɨde Lebi rɨga emdɨto, ɨ ket etmɨkurto Yoanɨm pɨlwa erkenam da, “Yetet man?” Sɨ onggɨt wɨnɨnd kea Yoan yɨr ungata yɨt apulisinonj.